ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Публична лекция

03 Май 2017

Д-р Мария Баръмова ще изнесе публична лекция на тема: „Изгубени в превода". Хабсбургско-османските мирни договори и тяхната интерпретация, ХVI - XVIII в." на 3 май 2017 (сряда) от 18:00ч. в Американския център на Столична библиотека.

Кратка информация: Мирните договори през Ранното ново време са резултат в голямата си част от интензивни, продължителни и многогодишни преговори. Този специфичен диалог представлява конгломерат от политически, конфесионални, церемониални и напълно различаващи се култури, начин на живот и личности. Подобно разнообразие обаче нерядко е и причина за възникването на дипломатически недоразумения.
В дипломатическите отношения между езика, от една страна, и политиката и културата, от друга, съществува тясна връзка. Вербализацията на претенциите и държавните интереси при мирните преговори, например, създава условията за търсене на стандарти и понятия, които най-точно да съответстват на международноправните норми, но в същото време и на религиозните и интеркултурните взаимодействия.

В хода на експанзията си към Централна Европа османците се сблъскват с нови, различни от балканските, езикови региони, където преобладават латинският, унгарският и немският език. От своя страна, при културните, политическите или икономическите контакти с османците европейските християнски сили на свой ред също са принудени да търсят гаранции за правилното разбиране на изречените думи или писаното слово на османските сановници, което, разбира се, не би било възможно без отличен превод.

Но става ли дума наистина само за своеобразен шаблон, с помощта на който да се извърши превод от един език на друг? Не са ли били тези преходи от един език към друг по-скоро изложени на политически влияния? Не са ли те също така отглас на конкретни политически ситуации? Действително, преводите имат своята чисто езикова основа, но в същото време са в съответствие на концептуалните конотации и договореностите между отделните страни, което ги превръща в мощно политическо, военно и културно средство на взаимодействие. В този контекст на сложния транслационен процес може да бъде проследено и цялостното развитие на хабсбургско-османските отношения през ХVI - ХVIII век.

Тук ще бъдат разгледани три основни форми на превод/ транслация: езикови преводи, медийно отразяване, културна транслация. Изкуството на езиковия превод често пъти се съдържа в способността да бъде предадено и подбрано точното понятие, което обаче съзнателно или несъзнателно това води до промяна и на съдържанието. Медийното отразяване посредством текст и/или образ изпълнява в същността си своеобразни функции на "превод". Културната транслация се основава на главно на действията на медиаторите или посредниците и зависи до голяма степен именно от културологичните особености на средата, от която произхождат самите те. В този смисъл, културната транслация зависи от отношението и към паметта, забравата, познанието и съзнателното, съотв. несъзнателното незнание.

Мария Баръмова преподава история на Югоизточна Европа през Ранното ново време в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитила е докторантура на тема "Дунав в европейско-османските отношения, 1396-1566. Геополитически, стратегически и военни аспекти" през 2012 към катедра "История на Византия и балканските народи" в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специализирала е във Виена, Мюнхен, Майнц, Кьолн, Хамбург, Волфенбютел, Будапеща. Основните й научни интереси са свързани с историята на хабсбургско-османските отношения; геополитиката; историческата география и историята на окръжаващото пространство; военната история и историята на мирните договори и т.н.

Избрани публикации:

Книги:

Европа, Дунав и османците, 1396-1541 г., София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014

Сборници:

Bordering Early Modern Europe, Wiesbaden: Harassowitz, 2015 (Ed. with Grigor Boykov, Ivan Parvev).

Power and Influence in Southeastern Europe, 16th-19th century. Berlin/ Münster: LiT, 2013 (Ed. with Ivan Parvev, Plamen Mitev, Vania Racheva)

Двувековният път на едно понятие. Балканският полуостров (1808-2008), София: Университетско издателство, 2014 (състав. с Иван Първев)

Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829, Berlin/ Münster: LiT, 2010 (Ed. with Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva)

Статии и глави от книги:

Vom Waffenstillstand zu Pax Perpetua. Der Kaiserliche Frieden von Belgrad (1739) und seine Entfristung (1747), Österreich: Geschichte, Literatur, Geografie: ÖGL, 59 (2015), Heft 3, pp. 281-289

Negotiating Borders: Habsburg-Ottoman Peace Treaties of the Seventeenth and Eighteenth Centuries. - In: Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev (eds.), Bordering Early Modern Europe, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015, pp. 115-120.

Non-splendid Isolation: The Ottoman Empire and the Thirty Years' War. - In: Olaf Asbach, Peter Schröder (eds.), The Ashgate Research Companion to the Thirty Years' War, London: Ashgate, 2014, pp. 115-126.

Der Frieden von Baden und seine Deutung am Goldenen Horn. Die Kaiserliche Diplomatie in Konstantinopel, 1713-1715. - In: Heinz Duchhardt, Martin Espenhorst (Hrg.), Utrecht - Rastatt - Baden 1713/1714. Translationsleistungen in Diplomatie und Medien, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, pp. 357-372.

"Die Übersetzung der Macht". Die Profile der habsburgisch-osmanischen Translationen im 16.-18. Jahrhundert. - In: Heinz Duchhardt, Martin Espenhorst (Hrg.), Frieden übersetzen in der Vormoderne. Translationsleistungen in Diplomatie, Medien und Wissenschaft, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, pp. 197-205.

 

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF