Обща информация

Начало / За нас / Обща информация

За нас

Център за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция със силна международна и интердисциплинарна ориентация, която насърчава свободата на научните изследвания, високите постижения и интелектуалното творчество в областта на хуманитарните и социалните науки. Центърът привлича млади таланти и утвърдени учени, като предлага институционални условия за свободна научна работа и академичен диалог чрез финансирането на индивидуални стипендии и колективни мултидисциплинарни проекти. В партньорство с други институти за върхови постижения, университети, научни и културни асоциации, Центърът работи за формирането на активни научни общности и развитието им чрез отворен критичен дебат и обмен на идеи на национално и транснационално ниво. Със своето прозрачно, икономично и гъвкаво управление, ЦАИ от самото си създаване през 2000 г. е надежден партньор както за финансиращи организации, така и за учени.

Визията на ЦАИ почива върху убеждението, че:

  • Свободата на научните изследвания и силната мотивация на изследователя са от решаващо значение за създаването на важни за обществото нови знания;
  • Научните изследвания в съвременния свят имат все по-силен интердисциплинарен, интерактивен и глобален характер;
  • Обменът на идеи в една вдъхновяваща среда е предпоставка както за подобряване на научните изследвания, така и за тяхното обществено въздействие.

Нашата роля

Центърът участва активно в Европейската мрежа от институти за академични изследвания, като в същото време неговото развитието винаги е било насочено към специфичните национални и регионални потребности. Като институция, която работи за съхранението на научния капитал на България, ЦАИ се стреми към утвърждаването на общовалидни и конвертируеми научни стандарти, които да спомогнат за повишаването на европейската и глобална видимост на местната академична общност и за нейното вписване в всеобхватните европейски и глобални визии за развитие. В този процес ЦАИ служи като връзка между местната научна общност и българската академична диаспора, работеща в чужбина.

Академичен профил

ЦАИ преследва своята мисия чрез две основни форми: независими стипендии, които отпуска на конкурсен принцип, и организирането на колективни проекти, които дават възможност на учени от различни дисциплини и региони да работят върху значими за обществото теми. Основавайки се на натрупания опит в рамките на региона и междурегионалните сравнителни изследвания, ЦАИ сега се разширява и към Европа, Африка и Азия. Центърът има за цел да участва в развитието на съвременните интернационализирани социални и хуманитарни науки чрез ефективното въвеждане на „местното знание“ в сравнителна перспектива посредством насърчаването на интердисциплинарните научни подходи и чрез концептуалното им обновяване.

Дейности

В допълнение към предоставянето на стипендии и координирането на изследователски проекти, ЦАИ насърчава разпространението на знания чрез публични събития, публикации и дискусионни форуми. Центърът организира лекции на стипендиантите, кани гостуващи лектори, организира семинари, международни конференции, дискусионни клубове, както и културни събития, литературни четения, изложби и др. Електронният академичен портал и Базата данни за докторанти, които ЦАИ поддържа, предоставят възможност за бърз и директен обмен на информация между техните абонати – студенти, преподаватели и учени. ЦАИ популяризира своята дейност чрез електронни публикации, поддържа библиотека със свободен достъп и предоставя достъп до качествени електронни бази данни и научни публикации в пълен текстови формат.

Външно оценяване

Годишни отчети