Конкурс за независими изследвания – Програма „Стимулиране на върхови научни постижения“

КОНКУРС

ПО ПРОГРАМА ЗА НЕЗАВИСИМИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ И ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ
НА ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

С финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България"

Център за академични изследвания София (България) обявява конкурс за участие в Програмата за независими изследвания в областта на социалните и хуманитарните науки за 2010 г. Центърът ще предостави:

 • Четири 5-месечни стипендии за млади български изследователи; и
 • Четири 5-месечни стипендии за утвърдени български учени.

Описание на програмата:

Програмата за независими изследвания на Центъра подкрепя млади и утвърдени учени, работещи в сферата на социалните и хуманитарните науки. Програмата не поставя тематични ограничения пред проектните предложения на кандидатите. Присъствието на изследователските срещи, публичните лекции и дискусиите на индивидуални проекти, организирани от Центъра, съставляват част от програмата. Одобрените кандидати следва да преустановят преподавателските и административните си ангажимети за срока на участието си в програмата с цел най-пълно ангажиране с изследователската им задача.

Центърът ще предостави следните месечни възнаграждения на одобрените кандидати:

 • 700 евро за млади учени; и
 • 1000 евро за утвърдени учени.

Възнаграждението включва всички дължими данъци и социални осигуровки. На участниците ще бъдат предоставени работно място в ЦАИ и достъп до всички информационни ресурси. Те ще бъдат включени в текущите изследвания и академични събития на Центъра.

Настоящата програма е разделена на два семестъра:

 • Семестър I: 1 март – 31 юли 2010 г.; и
 • Семестър II: 1 септември – 31 декември 2010 г.

Кандидатите трябва да посочат предпочитания от тях семестър. Окончателното семестриално разпределение на одобрените кандидати ще бъде направено с оглед на тематичния състав на групите.

Условия за допустимост:

 • Всички кандидати трябва да бъдат български граждани.
 • Изисквания към младите учени: избираеми са пост-докторанти, асистенти и научни сътрудници, защитили докторската си дисертация преди не повече от 12 години преди крайния срок на настоящия конкурс. Кандидатите трябва да демонстрират научна зрялост чрез поне една значима публикация по тема, различна от докторската им теза, и чрез съществени академични постижения, съответстващи на тяхната научна област и етап на научна кариера.
 • Изисквания към утвърдените учени: избираеми са доценти, професори, доктори на науките с поне 10 години значим научен принос, засвидетелстван от техни публикации (поне една издадена монография и публикации в реферирани международни научни издания), участия в международни изследвания, конференции и т.н.

Работни езици:

Повечето международни събития на ЦАИ (семинари, проектни обсъждания, лекции на гостуващи учени) се провеждат на английски език. Доброто владеене на английски е предпоставка за пълноценното участие в текущите дейности на ЦАИ. В зависимост от аудиторията, устните представяния може да се изнасят на немски, френски или български език. Изследователските резултати ще бъдат публикувани на английски език. Кандидатите следва да посочат/ коментират езиковите си умения в документите си за кандидатстване.

Всички документи за кандидатстване трябва да бъдат на английски език (оценяват се от международна селекционна комисия). Комплектът с попълнени документи за кандидатстване трябва да бъде изпратен на електронния адрес, посочен по-долу.

1. Изследователски проект (2000 – 2200 думи), включващ:

 • кратко описание на планираното изследване (тема, източници);
 • състояние на изследователското поле и цели на изследването, вкл. иновативни и неконвенционални аспекти;
 • методология;
 • изследователска хипотеза;
 • библиография (10-15 заглавия).

2. CV, демонстриращо изследователски потенциал и изброяващо публикации, монографии, участия в проекти и международни награди;
3. Само за млади учени: две препоръки от утвърдени учени (сканирани и изпратени по факс или електронна поща лично от референтите);
4. Представителен текст (глава от дисертация или друга публикация) до 25 страници на оригиналния език.

Краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2009 г.

Изборна процедура:

Селекцията ще се извърши от Академичния съвет на ЦАИ, международен орган, състоящ се от изтъкнати български и чуждестранни учени (за състава на Съвета, моля вижте Членовете на борда ). При кандидатури с еднакво оценени достойнства, Центърът си запазва правото да покани кандидатите на интервю с оценителите. Резултатите ще бъдат обявени в края на м. януари 2010 г. по поща, ел. поща и на уебстраницата на Центъра.

Критерии при избора:

 • Високо ниво на академичното портфолио и публикациите на кандидата, доказан потенциал за изследвания на високо равнище;
 • Иновативен и оригинален изследователски проект със значим научен принос;
 • Сравнителният и / или интердисциплинарният подход ще се считат за предимство.

За отпечавтвне на Конкурса, моля следвайте линка .

Лице за контакт:
Г-жа Ралица Петрова, e-mail: [email protected]
София 1000, ул. "Неофит Рилски" № 70, Център за академични изследвания София
тел.: + 359 2 9803704 / факс: + 359 2 9803662