Минали програми

Начало / Програми / Минали програми
Стипендии “Пфорцхаймер”

Стипендии “Пфорцхаймер”

Стипендии "Пфорцхаймер" осигуряват всяка година три 5-месечни стипендии за утвърдени български учени и се финансират от американския филантроп г-н Карл X. Пфорцхаймер III, библиофил и спомоществовател на Центъра за академични изследвания София.

Стипендии “Герда Хенкел”

Стипендии “Герда Хенкел”

Този модул от стипендиатската програма на ЦАИ (2016-2022) е предназначен за учени от обществените науки, които идват от бившето Съветско пространство и Турция. Няма тематични ограничения върху подкрепяните изследвания.

Стипендиантска програма “Как да преподаваме Европа?”

Програмата е предназначена за млади и развиващи се университетски преподаватели от Югоизточна Европа в полето на социалните и хуманитарните науки с идеята да ги подпомогне в разработването на нови образователни и научно-популярни материали с фокус върху методологическото и тематичното обновяване на дисциплинарното им поле.

Концептуална история на европейските региони и граници

Основна цел на проекта е опитът да се надскочат обичайните дискусии за евристичните стойности на регионите като исторически понятия. Но също така екипът му се стреми да обогати историята на понятията, описвайки не просто траекторията на тези понятия, а контекстуализирайки ги с оглед на променящите се политически, културни и най-вече дисциплинарни рамки. В крайна сметка това начинание ще ни помогне да “темпорализираме” нашата пространствена терминология и в последствие да разберем по какъв начин историческата промяна се капсулира в пространствени категории.

Договаряне на модерността: История на модерната политическа мисъл в Източна и Централна Европа

Договаряне на модерността: История на модерната политическа мисъл в Източна и Централна Европа

"Договаряне на модерността: История на модерната политическа мисъл в Източна и Централна Европа" e 5-годишен международен проект на ЦАИ (2008-2013), финансиран от Европейския изследователски съвет (European Research Council, програма “Ideas: ERC Starting Grants”). Целта на този проект е написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха. Тази задача предполага изследване на процесите на концептуален пренос както между “център” и “периферия”, така и между, и вътре в, отделни европейски “периферии”. Така създаденото ново знание предоставя един различен поглед към европейската политическа и обществена мисъл, позовавайки се на регионален и транс-регионален сравнителен подход, и дава по-цялостна и детайлна представа за съдържанието на европейското интелектуално наследство.

Модерност и идентичност

Програмата "Модерност и идентичност" за независими изследователски стипендии е финансирана от Националния фонд за научни изследвания и цели подкрепата на млади и обещаващи български учени от областта на социалните и хуманитарните науки.

Режими на историчност

Изследванията в рамките на този двегодишен проект се фокусират върху сравнителен анализ на различни идеологически традиции, тематизирайки връзката между модерност и историчност (връзка, която е в основата на наративите за модерните идентичности от периода 1900-1945 г.) в три региона, съставени от “малки” страни: Централна, Югоизточна и Северна Европа. При избора на идеологиите като ключов елемент за изследване се отчитат визиите за миналото и бъдещето, както и приемствеността или отсъствието й в широкия спектър на социалната и политическата мисъл на двадесети век, занимаваща се с модерността и идентичностите. Изследването се съсредоточава върху начините, по които традициите са били създадени и интерпретирани от различните клонове на хуманитаристиката и новообразувалите се социални науки. Проектът, финансиран от Юбилейната фондация на Шведската банка и Фондация “Фриц Тисен”, Германия, стартира през 2007/2008 г. с два международни проучвателни семинара. По него работят млади учени и утвърдени специалисти от социалните и хуманитарните науки, идващи от различни европейски държави.

Авторитет и социално доверие

Двегодишният международен интердисциплинарен проект цели да изследва динамиката, и по-специално тенденцията към намаляване на авторитета и социалното доверие в областта на правото и закона в общия контекст на глобализацията. Акцентът е върху (европейските) пост-тоталитарни общества, като основните задачи са: да се установят систематичните/ структурните и епистемологичните предпоставки за дълбоките промени в нивата на авторитета и социалното доверие, да се проучи влиянието на тези процеси върху (не)стабилността и възможностите за институционални реформи в областта на правото, както и да се установи наличния потенциал на съществуващите теоретични традиции, свързани с проблематиката на проекта, като се достигне до производство на нови идеи и подходи. Авторитетът и социалното доверие са основни съставки на социалния живот, а в определен смисъл могат да бъдат видени като „спойката” на социалната интеграция. Както всички останали елементи на съществуването на човечеството в исторически план, те са обект на постоянни, а понякога и фундаментални промени, които могат да повлияят на самите основи на обществото.

SCOPES

SCOPES

Този проект, финансиран от Швейцарската национална научна фондация и осъществяван съвместно с Департамента по съвременна история, религиозни науки и социална антропология на Университета във Фрийбург, Швейцария, съдейства за изграждане на мрежа от учени и институции за съвместно изработване на учебна програма за междукултурни изследвания и методология при изучаването и преподаването на модерните национализми в „малките страни” на Европа.