Настоящи стипендианти

Начало / Стипендианти / Настоящи стипендианти / Мадлен Ангелова-Елчинова

Мадлен Ангелова-Елчинова

България

Мадлен Ангелова-Елчинова (https://elchinova.weebly.com/) е главен асистент в катедра „Философия“ на ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (2021) и председател на Българското общество за аналитична философия (БОАФ) (2023). Защитава докторантурата си в катедра в СУ „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Теория на познанието в българската философия на XX век“ (2020). От 2023, Мадлен е технически редактор на Balkan Journal of Philosophy и редактор на Годишник на специалност „Философия“. Изследователските ѝ интереси са свързани с епистемология, философия на възприятията и метафилософия. В момента работи върху анализ на връзката между възприятия и убеждения, като се надява да предложи аргумент в полза на директния реализъм по отношения на възприятията, както и нов, натурализиран възглед за формирането на убежденията.

Избрани публикации:

  • Ангелова-Елчинова, М. (2023) Отвътре навън. A priori обосноваване, интуициии концептуално владеене. София: УИ „Св. Климент Охридски“;
  • Карагеоргиева, А., Ангелова-Елчинова, М., Нечев, К. (съст.) (2022) Увод в епистемологията. Антология, София: УИ „Св.Климент Охридски“;
  • Аngelova-Elchinova, M. (2022) On Closing the Gap: Or How to Challenge your Students to Engage in Philosophizing?, Balkan Journal of Philosophy, 14 (1), pp. 53-58, ISSN (print):1313-888X, ISSN (online):2367-5438;
  • Angelova, M. (2020) The meaning of truth. Arguments against deflationary theories of truth. In: (Здравковић, С., Јовановић, И., Благојевић, Б. ред.) Наука и студенти. СТУДКОН 3. Niš: Filozofski fakultet Niš;
  • Ангелова, М. (2020) Прецизиране на абдуктивните допускания и формулиране на критерии за изводимост. В: Пътища на познанието (Сборник от конференцията в чест на 60-годишнината на проф. Анета Карагеоргиева). София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Проекти