Минали стипендианти

Павел Павлович

България

Павел Павлович е професор по арабомюсюлманска цивилизация в Катедрата по арабистика и семитология, Факултет по класически и нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски“. Има бакалавърска степен по история от Багдадския университет. В СУ „Св. Климент Охридски“ е придобил образователната степен „магистър“, образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на филологическите науки“. Работи и публикува по проблемите на историята на арабите преди исляма, методите за изучаване на ранния ислям, ранноислямското право и екзегетика и развитието на ранната критика на мюсюлманските предания (хадиси). Пише статии за третото издание на Encyclopaedia of Islam. Скорошните му публикации включват монографията Подходи към изучаването на ранния ислям (VII-VIII в. сл. Хр.). Метод и история (Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017) и статиите “Karīma bint Aḥmad al-Marwaziyya and the Transmission of Muḥammad b. Ismāʿīl al-Bukhārī’s al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ” (Cracow: Jagiellonian University Press, 2020) и “The Life and Works of Abū al-Ḥusayn ʿAbd al-Bāqī b. Qāniʿ,” Journal of the American Oriental Society (2021).

Проекти