Стипендианти

Чавдар Маринов е асистент в Института по философия и социология при БАН и доктор по история и цивилизации (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Париж). Изследователските му интереси са насочени към историята и историографията на македонския въпрос, идеологическите употреби на античността и политиките в областта на културното наследство на Балканите. Той е автор на две монографии: La Question macédonienne de 1944 à nos jours. Communisme et nationalisme dans les Balkans и « Nos ancêtres les Thraces. » Usages idéologiques de l’Antiquité en Europe du Sud-Est (Paris: L’Harmattan, 2010 и 2016). Маринов е също сред съставителите на Преплетените истории на Балканите, том 1: Национални идеологии и езикови политики и том 4: Понятия, подходи и (само)репрезентации (Leiden & Boston: Brill, 2013, 2017; бълг. превод – София: НБУ, 2013, 2019), както и на Balkan Heritages. Negotiating History and Culture (Farnham: Ashgate, 2015).

Проекти