Calls & News

Home / Calls & News / [EXPIRED] 2024/2025 Call for applications:…

[EXPIRED] 2024/2025 Call for applications: ADVANCED ACADEMIA Fellowships for Bulgarian Scholars

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ И АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН
за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки

ADVANCED ACADEMIA

Програмата се подпомага от

 • Министерството на образованието и науката на Република България и
 • Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

в резултат на сключен Меморандум за разбирателство между двете министерства, който се изпълнява от Център за академични изследвания София (ЦАИ).

Основан през 2000 г. с подкрепата на европейски научни институции, Център за академични изследвания (ЦАИ) / Centre for Advanced Study Sofia (CAS) е независима научна организация със силна международна и интердисциплинарна ориентация, чиято основна цел е подпомагането и развитието на социалните науки и хуманитаристиката в България и региона като осигурява институционални и финансови ресурси за професионалната и академична квалификация, израстването и пълноценната реализация на млади и утвърдени учени от тези научни полета.

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА:

Стипендиантската програма има за цел насърчаване на научните изследвания на най-високо ниво и международния трансфер на знания, повишаване на квалификацията и подпомагане на кариерното развитие на младите български учени в областта на хуманитарните и социалните науки.

Дисциплинарни, методологически и тематични ограничения по отношение на проектните предложения няма да бъдат прилагани. Решаващи за селекцията са единствено потенциалът на кандидата и качеството на проекта.

Стипендиантите ще имат достъп до електронни и библиотечни ресурси и ще бъдат пълноценно интегрирани в редовните изследователски семинари и дискусии по текущите програми на Център за академични изследвания.

ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ:

 • Пет 9-месечни стипендии за млади български изследователи и преподаватели в размер на 900 евро месечно;
 • Изследователски разходи и средства за едномесечен (най-много) престой в научно-изследователска институция в чужбина.

Стипендията се предоставя за академичната 2024-2025 година: от 1 октомври 2024 до 30 юни 2025 г.

Очаква се за периода на стипендията одобрените кандидати да се посветят изцяло на заявеното изследване.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Изискване пред кандидатите е да са български граждани и да имат защитена докторска дисертация;
 • Да са млади учени: постдокторанти, асистенти, научни сътрудници или доценти със стаж до 12 години след защита на дисертация;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Наличието на международен опит и публикации в престижни научни издания са предимство.

РАБОТЕН ЕЗИК:

Като международна научна организация ЦАИ провежда основната част от научната си дейност на английски език. Доброто му владеене е съществена предпоставка за успешното интегриране на стипендианта в съществуващите вече изследователски екипи и провежданите от тях семинари и дискусии. По тези причини единствено кандидатите с добро владеене на езика ще бъдат вземани предвид при селекцията.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите за кандидатстване:

За млади учени (до 12 години след защита на докторска степен): две препоръки от учени, запознати с академичната дейност на кандидата, трябва да се изпратят директно до ЦАИ, за предпочитане по имейл. Изключения от 12-годишния период се допускат, когато има надлежно документирани уважителни причини (отпуск по майчинство, отпуск по болест, военна служба и т.н.).

Документите трябва да бъдат на английски език. Изпращат се по електронна поща на адрес: [email protected] с тема на съобщението: Advanced Academia Fellowship.

Краен срок за подаване на документите: 31 март 2024 г.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 • Високо качество на академичното портфолио и публикациите на кандидата, участие в международни проекти;
 • Оригинален и иновативен изследователски проект със съществен принос;
 • Предимство ще се дава на проекти с интердисциплинарен и/или сравнителен подход.

СЕЛЕКЦИЯ:

Подборът на кандидатите се осъществява от международния Академичен съвет на ЦАИ, въз основа на опита на кандидата и качеството на проекта. Най-високо оценените кандидати ще бъдат поканени за интервю в последната седмица на месец юни 2024 г. Резултатите ще бъдат обявени през юли месец 2024 г. чрез електронни съобщения и на сайта на ЦАИ.

Академичният съвет си запазва правото в случай на равностойни кандидатури да даде предимство на кандидати, които не са били стипендианти в предходните три години или не са получавали многократно стипендии от ЦАИ. ЦАИ не поема ангажимент да оповестява коментарите и оценките от селекцията.

За контакти:

Димитър Димов, e-mail: [email protected], София 1000, ул. Стефан Караджа 7 вх. В ет. II
тел: 02/ 980 08 43