Calls & News

Home / Calls & News / 2nd Call “Modernity and Identity”

2nd Call “Modernity and Identity”

The call is published only in Bulgarian because its aimed at Bulgarian researchers!

———————————————

ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

КОНКУРС

ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
в социалните и хуманитарните науки

МОДЕРНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ

с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката

Център за академични изследвания София обявява конкурс за три 9-месечни
стипендии през 2010 г. за млади български изследователи в областта на
социалните и хуманитарните науки.

Общо описание:

Стипендиантската програма има за цел да подкрепи
независими изследователски проекти на млади български учени от областта
на хуманитарните и социалните науки. Дисциплинарни, методологични и
строго тематични ограничения по отношение на проектните предложения не
се налагат. Те трябва да са ориентирани около широките хронологични и
концептуални граници на "модерността / модерностите" и "идентичността /
идентичностите" в интердисциплинарна и сравнителна перспектива. Водещи
при оценката ще бъдат индивидуалните изследователски качества на
кандидатите, демонстрирани чрез академичното им портфолио и
иновативността на предлагания проект.

За период от 9 месеца (1 март – 31 юли, 1
септември – 31 декември 2010 г.) Центърът ще предостави на отличените
изследователи месечна стипендия в размер на 600 Евро (включваща всички
данъци и социални удръжки), допълнителни средства за участие в
международна конференция или семинар (пътни, настаняване, такса
участие), които са предмет на допълнително договаряне, възможност за
ползване на работно място, достъп до електронни ресурси и не на
последно място – пълноценно участие и интегриране в редовните
изследователски семинари и дискусии по текущите програми на Центъра за
академични изследвания.

Условия за участие:

• Докторанти в последна фаза и постдокторанти от социалните и хуманитарните науки;
• Кандидатите не трябва да са по-възрастни от 45 години по време на започването на стипендиантския период;
• Кандидатите трябва да са български граждани.

Наличието на международен опит и публикации в престижни научни издания са предимство.

Работен език:

Основната част от пълноценния научен живот в Център за академични
изследвания протича на английски език. Доброто му владеене е съществена
предпоставка за успешното интегриране на стипендианта в съществуващите
вече изследователски екипи и провежданите от тях семинари и дискусии.
Резултатът от неговата/нейната работа също трябва да бъде предаден и
публикуван на английски език. По тези причини единствено кандидатите с
добро владеене на езика ще бъдат вземани предвид при селекцията.
Документ за нивото на владеене на английски е препоръчителен.

Документите на кандидата трябва да са на английски език (проектите ще
бъдат оценявани от международно жури) и могат да бъдат изпратени на
електронната поща, посочена по-долу. Те трябва да включват:

1. Изследователски проект (около 2000 – 2200 думи) представящ:

• кратко описание на предвиденото изследване (предмет, източници);
• методология;
• изследователска хипотеза (включително рискове, начини за преодоляването им в хода на изследването и принос)
• представителна библиография (10-15 заглавия).

2. CV и списък с публикации;
3.
Препоръчително е прилагането на авторски текст на кандидата (откъс от
дисертация, статия и пр.) до 25 стр. (на оригиналния език на
публикацията);
4. Две препоръки от утвърдени учени (сканирани/ изпратени по факс/ пощата/ или чрез имейл от препоръчителите).

Краен срок за подаване на документи: 15 ноември 2009 г. 

Селекция:

Подборът на кандидатите ще се осъществи от Академичния съвет на Център
за академични изследвания, чиито членове са признати на световно ниво
учени от социалните и хуманитарните науки (съставът му може да видите
https://cas.bg/en/Bodies.html). Рецензентите от Академичния съвет си
запазват правото при арбитриране на равностойни проекти да поканят
съответните кандидати за интервю.

Резултатите ще бъдат обявени в рамките на месец януари 2010 г. чрез имейл и на страницата на ЦАИ: www.cas.bg .

Критерии за оценка:

• високото качество на академичното портфолио и публикациите на кандидата, участие в международни проекти;
• оригинален и приносен изследователски проект, иновативност;
• интердисциплинарен подход;
• сравнителен подход.

Допълнителна информация за миналите и текущите
проекти на Центъра може да видите на електронната страница на Центъра:
www.cas.bg.

Контактно лице:

Димитър Димов
e-mail: [email protected]
Център за академични изследвания София
ул. Неофит Рилски 70
София 1000
тел.: + 359 2 9803704
факс: + 359 2 9803662