Calls & News

Home / Calls & News / ADVANCED ACADEMIA: Fellowships for Bulgarian…

ADVANCED ACADEMIA: Fellowships for Bulgarian Scholars

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ И АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН
за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки

ADVANCED ACADEMIA

Програмата се подпомага от:

 • Министерството на образованието и науката на Република България и
 • Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

в резултат на сключен Меморандум за разбирателство между двете министерства, който се изпълнява от Център за академични изследвания София (CAS).

Основан през 2000 г. с подкрепата на европейски научни институции,
Центърът за академични изследвания (ЦАИ) / Centre for Advanced Study
Sofia (CAS) е независима научна организация със силна международна и
интердисциплинарна ориентация, чиято основна цел е подпомагането и
развитието на социалните науки и хуманитаристиката в България и региона
като осигурява институционални и финансови ресурси за професионалната и
академична квалификация, израстването и пълноценната реализация на млади
и утвърдени учени от тези научни полета.

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА:

Стипендиантската
програма има за цел насърчаване на научните изследвания на най-високо
ниво и международния трансфер на знания, повишаване на квалификацията и
подпомагане на кариерното развитие на младите български учени в областта
на хуманитарните и социалните науки.

Дисциплинарни, методологически и тематични ограничения по отношение на
проектните предложения няма да бъдат прилагани. Решаващи за селекцията
са единствено потенциалът на кандидата и качеството на проекта.

Стипендиантите ще имат достъп до електронни и библиотечни ресурси и ще
бъдат пълноценно интегрирани в редовните изследователски семинари и
дискусии по текущите програми на Центъра за академични изследвания.

ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ:

 • Пет 9-месечни стипендии за млади български изследователи и преподаватели в размер на 800 евро месечно;
 • от които 1-месечен престой в научно-изследователска институция в чужбина/Европа.

Стипендията се предоставя за академичната 2019-2020 година: от 1 октомври 2019 до 30 юни 2020 г.

Очаква се за периода на стипендията одобрените кандидати да се посветят изцяло на заявеното изследване.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • Изискване пред кандидатите е да са български граждани и да имат защитена докторска дисертация;
 • Да са млади учени: постдокторанти, асистенти, научни сътрудници или доценти със стаж до 12 години след защита на дисертация;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Наличието на международен опит и публикации в престижни научни издания са предимство.

РАБОТЕН ЕЗИК:

Като международна научна
организация CAS провежда основната част от научната си дейност на
английски език. Доброто му владеене е съществена предпоставка за
успешното интегриране на стипендианта в съществуващите вече
изследователски екипи и провежданите от тях семинари и дискусии. По тези
причини единствено кандидатите с добро владеене на езика ще бъдат
вземани предвид при селекцията.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите за кандидатстване:

За млади учени (до 12 години след защита на докторска степен): две
препоръки от учени, запознати с академичната дейност на кандидата,
трябва да се изпратят директно до CAS, за предпочитане по имейл.
Изключения от 12-годишния период се допускат, когато има надлежно
документирани уважителни причини (отпуск по майчинство, отпуск по
болест, военна служба и т.н.)

Документите трябва да бъдат на английски език. Изпращат се по електронна поща на адрес: [email protected] с тема на съобщението: Advanced Academia Fellowship

Краен срок за подаване на документите: 31 март 2019 г.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 • високо качество на академичното портфолио и публикациите на кандидата, участие в международни проекти;
 • оригинален и иновативен изследователски проект със съществен принос;
 • предимство ще се дава на проекти с интердисциплинарен и/или сравнителен подход.

СЕЛЕКЦИЯ:

Подборът на кандидатите се осъществява от международния Академичен съвет на CAS,
въз основа на опита на кандидата и качеството на проекта. Най-високо оценените кандидати ще бъдат поканени за интервю на 8 и 9 юли 2019 г. Резултатите ще бъдат
обявени до края на юли месец 2019 г. чрез електронни съобщения и на
сайта на CAS.

Академичният съвет си запазва правото в случай на равностойни
кандидатури да даде предимство на кандидати, които не са били
стипендианти в предходните три години или не са получавали многократно
стипендии от CAS. CAS не поема ангажимент да оповестява коментарите и
оценките от селекцията.

За контакти:

Димитър Димов, e-mail: [email protected] , София 1000, ул. Стефан Караджа 7 вх. В ет. II
тел: 9803704; факс: 9803662