Calls & News

Home / Calls & News / ADVANCED ACADEMIA: Pforzheimer Senior Fellowships

ADVANCED ACADEMIA: Pforzheimer Senior Fellowships

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ “ФОРЦХАЙМЕР”ЗА УТВЪРДЕНИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ
КЪМ ПРОГРАМА ADVANCED ACADEMIA НА ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 

в областта на хуманитарните и социалните науки

 

PFORZHEIMER SENIOR FELLOWSHIPS IN ADVANCED ACADEMIA PROGRAM

Основан през 2000 г. с подкрепата на европейски научни институции, Центърът за академични изследвания (ЦАИ) / Centre for Advanced Study Sofia (CAS) е независима научна организация със силна международна и интердисциплинарна ориентация, чиято основна цел е подпомагането и развитието на социалните науки и хуманитаристиката в България и региона като осигурява институционални и финансови ресурси за професионалната и академична квалификация, израстването и пълноценната реализация на млади и утвърдени учени от тези научни полета.

ЗА ПРОГРАМАТА:

Стипендиантската програма има за цел насърчаването на научните изследвания на най-високо ниво, техния международен трансфер, академичен и обществен резонанс. Стипендиите са предназначени за утвърдени български учени от областта на хуманитарните и социалните науки.
Дисциплинарни, методологически и тематични ограничения по отношение на проектните предложения не са приложими. Решаващи за селекцията са академичните качества на кандидата и на проекта.

Стипендиантите ще имат достъп до електронни и библиотечни ресурси и ще бъдат пълноценно интегрирани в редовните изследователски семинари и дискусии по текущите програми на Центъра за академични изследвания.

ЗА СТИПЕНДИИТЕ “ФОРЦХАЙМЕР”:

Стипендиите за утвърдени български учени (Pforzheimer Senior Fellowships) се финансират и носят името на американския филантроп г-н Карл X. Форцхаймер III, библиофил и спомоществовател на Центъра за академични изследвания София. Центърът предоставя:

  • Три 5-месечни стипендии на утвърдени български изследователи и преподаватели в размер на 1000 евро месечно;
  • Стипендията се предоставя за периода от 1 октомври 2019 до 28 февруари 2020 г. или от 1 март 2020 до 30 юли 2020 г.

За периода на стипендията одобрените кандидати следва да са свободни от преподаване и административни ангажименти и да се посветят изцяло на предложеното от тях изследване.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  • Кандидатите да са български граждани и да имат защитена докторска дисертация;
  • Да са доценти или професори с научен стаж над 12 години след защита на докторската дисертация;
  • Да имат публикувани поне две авторски монографии;
  • Да владеят отлично английски език;
  • Наличието на международен опит и публикации в престижни научни издания са предимство..

РАБОТЕН ЕЗИК:

Като международна организация с участие на учени от чужбина Центърът провежда основната част от научната си дейност на английски език. Доброто му владеене е съществена предпоставка за успешната комуникация между участниците в програмата и в провежданите семинари и дискусии. По тези причини избираеми са единствено кандидати с добро владеене на английски език.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите за кандидатстване:

Те трябва да бъдат попълнени на английски език. Изпращат се по електронна поща на адрес: [email protected] с тема на съобщението: Advanced Academia Fellowship

Краен срок за подаване на документите: 31 март 2019 г.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

  • високо качество на академичното портфолио и публикациите на кандидата; участие в международни проекти;
  • оригинален и иновативен изследователски проект със съществен принос;
  • предимство имат проекти с интердисциплинарен и/или сравнителен подход..

СЕЛЕКЦИЯ:

Изборът на стипендиантите на Центъра се осъществява от международен Академичен съвет въз основа на постиженията на кандидата и качеството на проекта. Най-високо оценените кандидати ще бъдат поканени за интервю на 8 и 9 юли 2019 г. Окончателните резултати ще бъдат оповестени до края на месец юли чрез електронни съобщения и на сайта на Центъра.

Академичният съвет си запазва правото в случай на равностойни кандидатури да даде предимство на кандидати, които не са били стипендианти в предходните пет години. Центърът не се ангажира да оповестява коментарите и оценките от селекцията.

За контакти:

Димитър Димов, e-mail: [email protected], София 1000, ул. Стефан Караджа 7 вх. В ет. II
тел: 9803704; факс: 9803662